Abap Dictionary(DDIC)

Aug. 18, 2017 | 2969 views

Data Dictionary (DDIC)

Là các kiểu dữ liệu được định nghĩa và lưu trữ trong hệ thống SAP R/3. Bao gồm các đối tượng: Data Domain, Data Elements, Tables, Structures, Views. Được định nghĩa trong Tcode SE11.

Định nghĩa kiểu dữ liệu không phải chuẩn của SAP R/3 thì sử dụng tiền tố Z or Y ở đầu: ZDOMAIN, …


Các kiểu dữ liệu Cơ bản

            C                                 Kiểu ký tự (Text)

            N                                 Kiểu số (Number)

            D                                 Kiểu ngày tháng (Date)

            T                                  Kiểu thời gian (Time)

            X                                 Kiểu hexadeximal

            P                                  Kiểu package number

            F                                  Kiểu float


Data Domain:

 • Là cấu trúc xác định kiểu dữ liệu, kích thước kiểu dữ liệu
 • Được sử dụng định nghĩa các data elements
 • Định nghĩa tập giá trị của domain

Cách tạo data domain:


Data Element:

 • Mô tả kiểu dữ liệu
 • Label của kiểu dữ liệu
 • Được sử dụng định nghĩa structures, table field, dùng khai báo biến trong các chương trình Report, function module, class…

Cách tạo data element:


Table:

 • Table là nơi chứ dữ liệu dạng bản nghi trong SAP R/3
 • Khi table được active trong DDIC thì bảng cở dữ liệu được tạo ra trong database
 • Các thành phần của bảng: Table fields, Foreign keys, Technical settings, Indexes

Table fields: Định nghĩa tên trường và kiểu dữ liệu của các trường trong bảng

Foreign keys: Định nghĩa mối quan hệ của bảng với các bảng khác

Technical settings: Xác định cách bảng được tạo dưới database

Indexes: Chỉ mục của bảng, giúp tăng tốc độ truy xuất bảng khi select dữ liệu

Cách tạo Table:

 

 

Structure:

 • Bao gồm có tên trường và kiểu dữ liệu của trường
 • Được sử dụng khai báo biến trong chương trình, khai báo table, table type…

Cách tạo structure:

 


Views:

 • Khung nhìn dữ liệu được phân phối ở nhiều bảng khác nhau
 • Tron ABAP có Database view, Projection view, Maintenance view, Help view

Cách tạo view: