SAP POWL - Personal Object Worklist

Dec. 31, 2019 | 650 views

SAP POWL - Personal Object Worklist

SAP POWL cung cấp cấu hình hiển thị danh sách công việc (Worklist) theo người sử dụng. Ví dụ trong module SAP HCM trong Manage Seft Service (MSS) để hiển thị các task workflow cần xử lý của manager trên màn hình portal của người sử dụng là Manager.

Trong phần này để làm sao để thêm một query vào Work Overview Page của MSS. SAP Powl cung cấp các tcode để cấu hình: POWL_CAT, POWL_TYPE, POWL_QUERY, POWL_TYPER, POWL_QUERYR.

Chi tiết các tcode để thực hiện cấu hình POWL có thể tham khảo link

POWL_CAT: Tạo powl category tương ứng với một Active query trong màn hình MSS, một powl category có thể chứ nhiều powl query.

POWL_TYPE: Tạo powl type id để thực hiện implement feeder class nào đối với powl query, trong ví dụ này để hiện Task workitem trong inbox của manager thì dùng feeder class chuẩn CL_IBO_INBOX_FEEDER_WI.

Feeder class này sẽ thực hiện load dữ liệu và lọc dữ liệu theo điều kiện được định nghĩa trong tcode POWL_QUERY.

 

POWL_QUERY: Cho phép định nghĩa query của powl type id với các paramter lọc và màn hình tìm kiếm theo các điều kiện lọc paramter.

Click chọn vào Query Paramters để định nghĩa các tham số lọc: Như mã Task id,  Trạng thái workitem, khoảng ngày của workitem...

Click vào Query setting để cài đặt màn hình tham số lọc trên portal.

Để powl query hiển thị trên MSS thì cần gán powl type id và powl query id vào Application ID và roles của MSS. Trong ví dụ này Application của MSS được sử dụng MANAGER_MSS_INBOX_2.

POWL_TYPER: Thực hiện gán powl type id vào Application ID và Role

POWL_QUERYR: Thực hiện gán powl query id vào Application ID và Role

Trong ddos cos cacs option Category sequence no, Query sequence no, Tab sequence no: Để hiện thị ví trí của powl query trong powl category. Thuộc tính Activate xác định query id có được active hay không.

Sau khi thực hiện xong trên màn hình MSS sẽ hiển thị giống như mục trên