Giới thiệu ngôn ngữ lập trình ABAP

July 25, 2017 | 13316 views

Ngôn ngữ lập trình ABAP

ABAP (Advance Business Application Program) là ngôn ngữ lập trình để phát triển ứng dụng trên hệ thống SAP R/3

ABAP chạy trên tầng ứng dụng của SAP R/3. ABAP là ngôn ngữ hướng nghiệp vụ có thể lập trình đối tượng hoặc thủ tục.

Để code abap thì dùng ABAP Workbench Tool hoặc eclipse để phát triển ứng dụng.

Khai báo biến

Cú pháp khai báo biến

DATA <VARIABLE> TYPE <DATA TYPE>.

 

Ví dụ

DATA NUMBER      TYPE I.

 

Kiểu dữ liệu trong ABAP

Trong ABAP có một số kiểu dữ liệu chính

Kiểu số

Data Type Initial field length Valid field length Initial value Meaning
Numeric types
I 4 4 0 Integer (whole number)
F 8 8 0 Floating point number
P 8 1 - 16 0 Packed number

Kiểu ký tự

Data Type Initial field length Valid field length Initial value Meaning
Character types
C 1 1 - 65535 ' ... ' Text field(alphanumeric characters)
D 8 8 '00000000' Date field(Format: YYYYMMDD)
N 1 1 - 65535 '0 ... 0' Numeric text field(numeric characters)
T 6 6 '000000' Time field(format: HHMMSS)

Kiểu thập lục phân

Data Type Initial field length Valid field length Initial value Meaning
Hexadecimal type
X 1 1 - 65535 X'0 ... 0' Hexadecimal field

Gán giá trị cho biến

WRITE 1 TO NUMBER.
MOVE 1 TO NUMBER.
NUMBER = 1.

 

Khối lệnh điều khiển

Khối lệnh IF

IF <LOGICAL EXPRESSION>.

ELSEIF <LOGICAL EXPRESSION>.

ELSE.

ENDIF.

 

Khối lệnh CASE...when

CASE <VARIABLE>.
  WHEN <VALUE>.
    
  WHEN <VALUE>.
    
  WHEN OTHERS.
    
ENDCASE.

 

Khối lệnh While...loop

WHILE <LOGICAL EXPRESSTION>.

ENDWHILE.

 

Khối lệnh Do...loop

DO <NUMBER> TIMES.

ENDDO.

 

Toán tử tính toán: +; -; *; /

Toán tử so sánh

  • Lớn hơn hoặc bằng: GE hoặc >=
  • Lớn hơn: GT hoặc >
  • Ngang bằng: EQ hoặc =
  • Nhỏ hơn hoặc bằng: LE hoặc <=
  • Nhỏ hơn: LT hoặc <
  • Khác: NE hoặc <>

Môi trường ABAP Workbench Tool Editor:

Tcode SE80