Tạo cluster view

Nov. 19, 2019 | 661 views

Cluster View

Trong SAP cung cấp cluster view để gom nhóm các view có quan hệ với nhau vào 1 chức năng.Ví dụ các chức năng cấu hình chuẩn, master data nhập dữ liệu cấp cha con...

Để có thể tạo được cluser view chũng ta cần sử dụng các Tcode SE54, SE11, các table maintenance view.

Giả sử trong ví dụ này mình có sử dụng 2 bảng có quan hệ cha con với nhau: ZTB_HCM_PRIORITY và ZTB_PRIORITY.

 

Step 1: Tạo maintenance view ZTB_HCM_PRIORITY và ZMV_PRIORITY từ 2 bảng trên (chi tiết tạo maintenance view tham khảo bài viết Tạo maintenance view)

Chú ý maintenance view ZMV_PRIORITY được join từ 2 bảng ZTB_HCM_PRIORITY và ZTB_PRIORITY và các field là foreign key sẽ được chọn là S(View field is used to form subsets)

Step 2: Sử dụng Tcode SE54 để tạo maintenance view ZVC_PRIORITY

Phần thông tin Header entry để giá trị như mặc định(nếu bạn muộn thay đổi màn hình hiển thị của cluster view có thể chọn các option khác).

Phần Object Structure chứa tên của maintenance view được gom nhóm với nhau: Tham số R hiển thị Header entry, S view phụ thuộc(view con của header entry) và số thứ tự hiển thị.

2 view có quan hệ với nhau thì cần thực hiện nhân vào button Field-dependence để hệ thống gen các fields có quan hệ với nhau.

Sau khi thực hiện xong cần active cluster view.

Vậy là chũng ta có thể sử dụng cluster view qua Tcode SE54, để gắn vào Tcode các bạn tham khảo bài viết  Tạo Tcode cho cluster view

Kết quả: