Tạo Maintenance View

Sept. 8, 2019 | 675 views

Tạo Maintenance View

Maintenance view trong SAP ABAP cho phép maintain dữ liệu vào một hoặc nhiều bảng trong SAP. Giúp tạo chức năng nhập/thêm/sửa xóa dữ liệu nhiều bảng có quan hệ với nhau nhanh, trực quan như các bảng danh mục, cấu hình...

Ví dụ để tạo maintenance view cho 1 bảng.

Step 1: Định nghĩa các thuộc tính của bảng như bình thường, mục Delivery and Maintenance chọn các thuộc tính Application table (master and transaction data) hoặc Customizing table, maintenance only by cust...và phải chọn Display/Maintenance Allowed như hình dưới.

Step 2: Chọn menu Utilies -> Table Maintenance Generator, nhập các tham số cho Maintenance view như: Function group, 1 màn hình or 2 màn hình...vv. Sau đó chọn button Create

 

Để thao tác với maintenance view thì vào tcode SM30 hoặc tạo tcode truy cập trực tiếp vào maintenance view

Trong maintenance view do SAP tự generator chúng ta có thể chỉnh sửa lại Screen, thêm các events để điều khiển chức năng theo yêu cầu nghiệp vụ mong muốn, ví dụ các events phổ biến: Thêm, sửa, xóa...Để thực hiện truy cập vào menu Environment->Modification

Ví dụ thêm events 01: After save