Implementation BADI

Aug. 28, 2019 | 232 views

Implementation BADI của SAP

BADI: Business Add Ins, cho phép người sử dụng có thể can thiệp vào code chuẩn của SAP, giống như customer exit or user exit.

Để implementation BADI thì vào Tcode SE19 BADI Builder, nhập thông tin BADI chuẩn cần implementation và bấm Create Impl.

Nhập thông tin Implementation name, có ký tự bắt đầu Z hoặc Y

Sau khi nhập tên để implementation, thì thực hiện code thay đổi luồng của SAP chuẩn.

Tạo cluster view

Nov. 19, 2019

19-11-2019
201
Tạo tcode cho Cluster view

Aug. 15, 2019

15-08-2019
233