Implementation BADI

Aug. 28, 2019 | 584 views

Implementation BADI của SAP

BADI: Business Add Ins, cho phép người sử dụng có thể can thiệp vào code chuẩn của SAP, giống như customer exit or user exit.

Để implementation BADI thì vào Tcode SE19 BADI Builder, nhập thông tin BADI chuẩn cần implementation và bấm Create Impl.

Nhập thông tin Implementation name, có ký tự bắt đầu Z hoặc Y

Sau khi nhập tên để implementation, thì thực hiện code thay đổi luồng của SAP chuẩn.