Implement function module customer exit

Aug. 16, 2019 | 541 views

How implement function module customer exit

Customer exit được sap cung cấp để người sử dụng có thể thay đổi chức năng chuẩn của sap: như màn hình, code function module...vv. Vậy làm sao để implement một function module customer exit?

Function module customer exit có dạng EXIT_<ABC XYZ>_<NNN>, trong đó NNN là 3 số ví dụ như function module EXIT_SAPLEBND_004. Khi đó trong code của SAP call fm customer exit

CALL CUSTOMER-FUNCTION '<3 digit suffix>'
 [EXPORTING <parameters>]
 [IMPORTING <parameters>]
 [CHANGING <parameters>]
 [TABLES <parameters>]
 [EXCEPTIONS <exceptions>].
*- Userexit zur Veränderung der Kommunikationsstruktur -----------------
 CALL CUSTOMER-FUNCTION '004'
    EXPORTING
      i_ceban = ceban
    IMPORTING
      e_ceban = ceban
    TABLES
      c_eban = t_geban_new
      c_ebkn = t_gebkn_new.

Trong fm customer exit sẽ được include một thư viện đầu Z, như vậy chúng ta có thể implement include này để thay đổi luồng chuẩn của SAP. Ví dụ fm EXIT_SAPLEBND_004

FUNCTION EXIT_SAPLEBND_004.
*"----------------------------------------------------------------------
*"*"Lokale Schnittstelle:
*"    IMPORTING
*"       VALUE(I_CEBAN) LIKE CEBAN STRUCTURE CEBAN
*"    EXPORTING
*"       VALUE(E_CEBAN) LIKE CEBAN STRUCTURE CEBAN
*"    TABLES
*"       C_EBAN STRUCTURE EBAN
*"       C_EBKN STRUCTURE EBKN
*"----------------------------------------------------------------------


INCLUDE ZXM06U31 .


ENDFUNCTION.

 

Để implement fm customer exit, thì cần phải gắn với một project enhancement.

Các bước thực hiện

Vào bảng MODSAP để xem function module đang gắn với enhancement chuẩn nào nào. 
 

Sau khi có được enhancement name thì vào tcode CMOD để tạo mới 1 project: Nhập các thuộc tính Project, Short text, package

Chọn button Enhancement  Assignment để gắn project vào enhancement name tìm được ở bảng MODSAP

Để xem các sử dụng fm có thể chọn button Ehancement, sau đó bọn button Component để active

Sau khi active thì vào lại function module để tạo include