Tạo tcode cho Cluster view

Aug. 15, 2019 | 558 views

Tạo tcode cho cluster view

Cluster view trong SAP cho phép gom nhiều maintenance view vào với nhau,

Để truy cập cluster view có thể dùng tcode SM34, SE54 hoặc sử dụng tcode. Gán tcode trực tiếp cho cluster view cũng gần giống tương tự tạo tcode maintenance view

Nhưng tham số cấu hình khác: VCLDIR-VCLNAME, SHOW