Thêm button custom vào maintenance view

June 12, 2019 | 575 views

Thêm button custom vào maintenance view

Trong sap cung cấp maintenance view để có thể phát triển các chức năng hiện thị, nhập dữ liệu cho các bảng master data, sap chuẩn đã cung cấp gần như đầy đủ các button để thao tác với maintenance view. Tuy nhiên trong một số trường hợp vẫn cần thêm button để thực hiện các thác mà người sử dụng mong muốn như Export/Import dữ liệu bảng ...vv như ví dụ dưới đây:

Vậy làm sao để add button vào maintenance view?

Đầu tiên vào se11 để mở maintenance view để vào menu Utilities => Table maintenance Generator

Add events vào maintenance view Environment => Modification => Events

Thêm event ST:GUI menu main program name nhập vào Master Program của function group, nếu chưa rõ cách lấy Master Program, thì vào SE80 dupble click function group của maintenance view chọn Master Program

 Click button Editor trên line đang maintenance để mở ra chương trình Menu Painter, sau đó chọn Copy User Interface

Thực hiện copy từ Menu chuẩn của SAP là SAPLSVIM sang master program của function group

 

 

Chọn mã status EULG để thêm button, đây là status khi change thông tin trong maintenance view. Thêm button như một gui status bình thường như trong program

Để thực hiện action của button, thì cần thêm module PAI  trong màn hình của maintenance view vào menu: Environment => Modification => Maintenance Screens

Sample code import/export

MODULE ZZIMPORT_EXPORT INPUT.
 " New Code Here
 DATA: LW_UCOMM TYPE SY-UCOMM.
 LW_UCOMM = SY-UCOMM.
 CASE LW_UCOMM.
  WHEN 'IMPO'.
* Import Excel to View
   PERFORM IMPORT_FILE
   USING  VIM_ACT_DYNP_VIEW.
  WHEN 'EXPO'.
* Export To Excel
   PERFORM EXPORT_FILE
   USING  VIM_ACT_DYNP_VIEW.
  WHEN OTHERS.
 ENDCASE.

 CLEAR: SY-UCOMM, LW_UCOMM.
ENDMODULE.