SAP Query - Tạo Tcode cho SAP Query

March 20, 2019 | 1608 views

SAP Query - Tạo Tcode cho SAP Query

SAP Query được sử dụng tạo các report đơn giản từ các bảng dữ liệu của SAP, sau khi tạo sap query để có thể thực hiện có thể sử dụng chức năng execute trong tcode SQ01, tuy nhiên để thuận tiện cho user sử dụng thì sẽ thực hiện gắn vào Tcode.

Có 2 cách tạo Tcode cho SAP Query: Program and selection screen (report transaction) hoặc Transaction with variant( paramter transaction ) trong tcode SE93

Sử dụng Program and selection screen (report transaction):

Trước tiên phải xem được chương trình generate từ SAP Query, bằng cách vào tcode SQ01: Menu -> Query -> More functions -> Display report name

Sau đó vào SE93 tạo tcode với option Program and selection screen (report transaction) và thông tin chương trình được generate ở SQ01

Sử dụng Transaction with variant( paramter transaction ):

Vào SE93 tạo tcode với option Transaction with variant( paramter transaction ), điền tham số Transaction: START_REPORT

và các tham số

D_SREPOVARI-REPORTTYPE: AQ ( SAP query)

D_SREPOVARI-REPORT: Tên user group được định nghĩa trong SQ03, nếu Query Area( định nghĩa trong SQ01) là Global Area (Cross-client) thì phải có 'G' sau cùng ví dụ: ZRECURRING  G; sao cho đủ 13 ký tự, nếu ko đủ 13 ký tự thi phải có khoảng trắng

D_SREPOVARI-VARIANT

D_SREPOVARI-NOSELSCRN

SAP Query - Overview