SAP Query - Overview

March 19, 2019 | 1074 views

SAP Query - Overview
SAP query được sử dụng để tạo report cho user từ các bảng của SAP, có thể 1 bảng or nhiều bảng có quan hệ với nhau.
Các step để tạo sap query được sử dụng trong 3 Tcode:
    SQ03: Creation of User Group
    SQ02: Create Of Infoser
    SQ03: Create Of Query
Step1: Tạo User Group


Step2: Tạo Info Set để gán vào User Group, Info set chỉ ra dữ liệu được query từ bảng database nào, và được join với bảng nào của SAP.
Và các trường thông tin cần lấy ra query.

Chọn Global Area, nhập InfoSet ZRECURRING rồi bấp Create

Nhập các thông tin cần thiết của InfoSet, thông tin bảng chính lấy dữ liệu

Sau khi nhập bảng chính của query, ta có thể add thêm các bảng cần join trong InfoSet

Sau Khi join 2 bảng, cần phải chỉ ra các cột nào được lấy lên query, tham số tra cứu khi thực hiện query thì chọn vào InfoSet. 

Ở đây có 2 mục Data fields và Field Group/Data fields, cần sử dụng fields nào trong query thì cần kéo sang từ Data fields sang mục của Field Group/Data fileds

Sau khi chọn fields xong cần save và generate.

InfoSet được tạo xong cần được assign vào user group đã tạo ở SQ03

Step3: Tạo query để link với InfoSet, và màn hình execute query

Sau đó chọn InfoSet Query để chọn Field tham số query và field hiện thị ra báo cáo ở mục Select option và Output option

Thực hiện save query sau khi đã tạo xong,

Để kiểm tra kết quả thực hiện execute query

Sau khi tạo query set xong, truy cập query set trực tiếp qua Tcode tham khảo bài viết Tạo Tcode cho SAP Query.