Tạo Tcode cho table Maintenance

Feb. 27, 2019 | 853 views

Tạo Tcode cho table Maintenance

Để nhập dữ liệu cho table maintenance chúng ta thông qua tcode SM30, tuy nhiên chúng ta có thể gán trực tiếp Tcode cho để vào table maintenance thông qua Transaction with paramter trong SE93

SM30 Table maintenance

 

Thực hiện, vào tcode SE93 nhập tên Tcode cần tạo ví dụ ZTC_CONF_EMAIL, sau đó nhấn Create và nhập các thông tin cần thiết như short text, và chọn tham số là Transaction with parameters(paramter transaction)

Nhãn

Sau đó cần nhập vào các tham số chuẩn trong mục Transaction: SM30, Tích vào Skip inital screen

Để khi vào Tcode ZTC_CONF_EMAIL mà ko qua màn hình SM30 thì chúng ta cần set giá trị mặc định cho 2 tham số  VIEWNAME và UPDATE

Kết quả ZTC_CONF_EMAIL