Giới thiệu Webdynpro for ABAP

July 22, 2017 | 225 views

Web Dynpro cho ABAP là công nghệ UI chuẩn của SAP để phát triển các ứng dụng Web trong môi trường ABAP.Nó bao gồm các một môi trường runtime và một môi trường phát triển đồ họa với các công cụ Web Dynpro đặc biệt được tích hợp trong ABAP Workbench(Tcode SE80). Web Dynpro cung cấp các lợi ích sau cho các nhà phát triển ứng dụng:


● Việc sử dụng các công cụ đồ họa làm giảm đáng kể nỗ lực phát triển dự án

● Web Dynpro hỗ trợ quá trình thiết kế có cấu trúc

● Strict separation between layout and business data Phân tách chặt chẽ giữ layout và business data

● Reuse and better maintainability by using components Sử dụng lại và bảo trì tốt hơn bằng cách sử dụng lại các components

● The layout and navigation is easily changed using the Web Dynpro tools Giao diện và điều hướng dễ dành thay đổi bằng các công cụ Web Dynpro

● Stateful applications are supported – that is, if the page is changed and the required data remains intact so that you can access it at any time throughout the entire application context.

Note that stateless applications are not possible.

● Automatic data transport using data binding

● Kiểm tra đầu vào tự động

● Hỗ trợ giao diện người sử dụng

● Tích hơp đầy đủ môi trường phát triển ABAP