Run Operation System Commands

Dec. 21, 2018 | 215 views

Run Operation System Commands,

Như ae đồng dâm đã biết (or chưa biết) thì sap cung cấp cho ae tcode SM49 có thể define chạy scripts của hệ điều hành trên SAP, ví dụ như OS Linux thì có các file *.sh, hay Window thì có *.bat..có thể là python...vv.

Tcode SM49 ae có thể chạy trực tiếp những file đó, nhưng ae có thể dùng function module để call scripts đó trong code abap nếu cần thiết, đó là function module SXPG_CALL_SYSTEM.

Ví dụ, thực hiện một chương trình call scripts dưới hệ điều hành có truyển tham sô:

Chương trình chính:

*&---------------------------------------------------------------------*
*& Report ZPG_OS_COMMANDS
*&
*&---------------------------------------------------------------------*
*&
*&
*&---------------------------------------------------------------------*
REPORT ZPG_OS_COMMANDS.

INCLUDE ZIN_OS_COMMANDS_TOP           .  " global Data
INCLUDE ZIN_OS_COMMANDS_F01           . " FORM-Routines

AT SELECTION-SCREEN ON VALUE-REQUEST FOR P_CMD.
 PERFORM SH_COMMAND_NAME.

START-OF-SELECTION.
 PERFORM MAIN.

Scripts trên OS sẽ được load vào danh mục của search help của field Command name

FORM SH_COMMAND_NAME .
 DATA: LT_CMD_LIST TYPE TABLE OF GTY_CMD_LIST,
    LS_CMD_LIST TYPE GTY_CMD_LIST.
 SELECT * FROM SXPGCOSTAB
  INTO CORRESPONDING FIELDS OF TABLE LT_CMD_LIST
  .

 CALL FUNCTION 'F4IF_INT_TABLE_VALUE_REQUEST'
  EXPORTING
   RETFIELD    = 'NAME'
   DYNPROFIELD   = 'P_CMD'
   DYNPPROG    = SY-CPROG
   DYNPNR     = SY-DYNNR
   VALUE_ORG    = 'S'
  TABLES
   VALUE_TAB    = LT_CMD_LIST
  EXCEPTIONS
   PARAMETER_ERROR = 1
   NO_VALUES_FOUND = 2
   OTHERS     = 3.
ENDFORM.

Chương trình chính để excecute scripts trên OS sẽ call đến function module SXPG_CALL_SYSTEM:

FORM MAIN .
 DATA: LW_COMMANDNAME TYPE SXPGCOLIST-NAME,
    LW_ADD_PARA  TYPE SXPGCOLIST-PARAMETERS,
    LW_STATUS   TYPE EXTCMDEXEX-STATUS,
    LT_RETURN   TYPE TABLE OF BTCXPM,
    LS_RETURN   TYPE BTCXPM.
 LW_COMMANDNAME = P_CMD.
 LW_ADD_PARA = P_ADD.
 CALL FUNCTION 'SXPG_CALL_SYSTEM'
  EXPORTING
   COMMANDNAME        = LW_COMMANDNAME
   ADDITIONAL_PARAMETERS   = LW_ADD_PARA
   TRACE           = 'X'
  IMPORTING
   STATUS           = LW_STATUS
  TABLES
   EXEC_PROTOCOL       = LT_RETURN
  EXCEPTIONS
   NO_PERMISSION       = 1
   COMMAND_NOT_FOUND     = 2
   PARAMETERS_TOO_LONG    = 3
   SECURITY_RISK       = 4
   WRONG_CHECK_CALL_INTERFACE = 5
   PROGRAM_START_ERROR    = 6
   PROGRAM_TERMINATION_ERROR = 7
   X_ERROR          = 8
   PARAMETER_EXPECTED     = 9
   TOO_MANY_PARAMETERS    = 10
   ILLEGAL_COMMAND      = 11
   OTHERS           = 12.
 IF SY-SUBRC <> 0.
  MESSAGE ID SY-MSGID TYPE SY-MSGTY NUMBER SY-MSGNO
      WITH SY-MSGV1
         SY-MSGV2
         SY-MSGV3
         SY-MSGV4.
 ELSE.
  MESSAGE LW_STATUS TYPE 'S'.
  LOOP AT LT_RETURN INTO LS_RETURN.
   WRITE LS_RETURN-MESSAGE.
  ENDLOOP.
 ENDIF.

ENDFORM.

PS: Link source code