Tạo lại bảng trong Django

Jan. 4, 2018 | 300 views

Tạo lại bảng trong Django

Step 1:

Các bạn thực hiện xóa các file trong thư mục <app>/migrations/*.py trừ file __init__.py

Step 2:

Các bạn thực hiện xóa dữ liệu migrate trong bảng django_migration

delete from django_migrations where app = '<app_name>';
commit;

Step 3:

Thực hiện lại migration

python manage.py makemigrations app_name
python manage.py migrate