SSH client trên Raspberry

Ngày 28 tháng 12 năm 2017 | 211 views

Sử dụng SSH Client remote to Linux Server

Câu lệnh ssh client cơ bản trong linux:

$ssh <remote_host>

Trong đó <remote_host> là địa chỉ IP hoặc domain của máy chủ bạn muốn remote, với lệnh cơ bản này thì user của máy <remote_host> sẽ phải giống user của client.

Nếu User của <remote_host> khác máy local thì bạn có thể sử dụng cú pháp:

$ssh <user_name>@<remote_host>

Khi bạn connect vào <remote_host> thì sẽ phải điền thông tin password của user trên máy <remote_host>. Sau khi điền mật khẩu bạn sẽ được remote được vào máy <remote_host>.

Để thoát khỏi phiên làm việc remote hiện tại bạn dùng lệnh:

$exit

Vậy là mình đã hướng dẫn xong cách sử dụng ssh client trong linux, trong raspberry các bạn sự dụng tương tự như vậy chỉ cần thay thế <remote_host> bằng địa chỉ IP hoặc domain của máy chủ Linux bạn muôn remote qua ssh client

Raspberry là gì?

Ngày 22 tháng 7 năm 2017

22-07-2017
128
Quên mật khẩu login vào PI

Ngày 03 tháng 1 năm 2019

03-01-2019
136
Cách Remote SSH Raspberry qua mạng WAN Hamachi

Ngày 02 tháng 1 năm 2018

02-01-2018
271