SSH client trên Raspberry

Dec. 28, 2017 | 579 views

Sử dụng SSH Client remote to Linux Server

Câu lệnh ssh client cơ bản trong linux:

$ssh <remote_host>

Trong đó <remote_host> là địa chỉ IP hoặc domain của máy chủ bạn muốn remote, với lệnh cơ bản này thì user của máy <remote_host> sẽ phải giống user của client.

Nếu User của <remote_host> khác máy local thì bạn có thể sử dụng cú pháp:

$ssh <user_name>@<remote_host>

Khi bạn connect vào <remote_host> thì sẽ phải điền thông tin password của user trên máy <remote_host>. Sau khi điền mật khẩu bạn sẽ được remote được vào máy <remote_host>.

Để thoát khỏi phiên làm việc remote hiện tại bạn dùng lệnh:

$exit

Vậy là mình đã hướng dẫn xong cách sử dụng ssh client trong linux, trong raspberry các bạn sự dụng tương tự như vậy chỉ cần thay thế <remote_host> bằng địa chỉ IP hoặc domain của máy chủ Linux bạn muôn remote qua ssh client