/ SmartForms
Views 743 | July 24, 2017 | SmartForms
SAP Smart Forms dùng để phát triển các biểu mẫu/báo cáo trong hệ thống sap có thể in với số lượng lớn. Smart Forms hỗ trợ in bằng máy in, fax, e-mail or xuất ra file xml. Smart Forms được SAP giới thiệu vào năm 1998 để khắc phục những hạn chế trong SAP Script. Smart Forms có thể dễ dàng phát triển, duy trì hơn SAP Script

Python
Django
Raspberry
ABAP Basic
Webdynpro ABAP
SAP
Adobe Forms
ABAP-TIPs
Node. JS
Java
ReactJS
SAP Notes