Enable SSH trên Raspberry PI 3 không cần màn hình

April 27, 2018 | 2425 views

Enable SSH trên Raspberry PI 3 No Monitor

Khi lần đầu làm việc với PI bận cần phải enable SSH trên OS của PI, với hệ điều hành Raspbian thì mặc định SSH bị disabled.

Vậy làm sao để enable SSH trên Raspbian trong khi bạn chỉ có mạch PI + dây mạng mà không có cáp để xuất ra màn hình.

Step 1:

Vào thẻ nhớ micro SD chưa OS của PI tạo 1 file rống: ssh.txt

 

Step 2: Cắm thẻ micro SD vào PI và dùng IP scan để tìm địa chỉ để thực hiện SSH, bạn có thể dùng Putty để ssh vào PI với account: pi/raspberry

Raspberry là gì?

July 22, 2017

22-07-2017
495
SSH client trên Raspberry

Dec. 28, 2017

28-12-2017
579
Bắt đầu với Raspberry

June 7, 2019

07-06-2019
644