/ Raspberry
Views 229 | June 7, 2019 | Raspberry
Raspberry install, raspberry beginer

Views 642 | Jan. 3, 2019 | Raspberry
forget password raspberry, quên mật khẩu login vào raspberry, centos 7, mount

Views 1416 | April 27, 2018 | Raspberry
Enable SSH trên Raspberry PI 3 không cần màn hình

Views 1695 | April 27, 2018 | Raspberry
Raspberry, Python, IOT

Views 473 | Jan. 2, 2018 | Raspberry
Remote SSH Raspberry qua mạng WAN sử dụng Hamachi network

Views 351 | Dec. 28, 2017 | Raspberry
SSH Client trên Raspberry linux, remote tới Linux Server Ubuntun, Centos, Redhat,...

Views 246 | July 22, 2017 | Raspberry
Raspberry là gì? Raspberry Pi là một seri các máy tính chỉ có một board mạch kích thước chỉ bẳng một thẻ tín dụng, được phát triển tại Anh bởi Raspberry Pi Foundation với mục đích thúc đẩy việc giảng dạy về khoa học máy tính cơ bản trong các trường học và các nước đang phát triển

Python
Django
ABAP Basic
Webdynpro ABAP
SAP
SmartForms
Adobe Forms
ABAP-TIPs
Node. JS
Java
ReactJS
SAP Notes