/ Raspberry
Views 415 | Ngày 27 tháng 4 năm 2018 | Raspberry
Enable SSH trên Raspberry PI 3 không cần màn hình

Views 543 | Ngày 27 tháng 4 năm 2018 | Raspberry
Raspberry, Python, IOT

Views 221 | Ngày 02 tháng 1 năm 2018 | Raspberry
Remote SSH Raspberry qua mạng WAN sử dụng Hamachi network

Views 174 | Ngày 28 tháng 12 năm 2017 | Raspberry
SSH Client trên Raspberry linux, remote tới Linux Server Ubuntun, Centos, Redhat,...

Views 95 | Ngày 22 tháng 7 năm 2017 | Raspberry
Raspberry Pi là một seri các máy tính chỉ có một board mạch kích thước chỉ bẳng một thẻ tín dụng, được phát triển tại Anh bởi Raspberry Pi Foundation với mục đích thúc đẩy việc giảng dạy về khoa học máy tính cơ bản trong các trường học và các nước đang phát triển

Python
Django
ABAP Basic
Webdynpro ABAP
SAP
SmartForms
Adobe Forms
ABAP-TIPs
Node. JS
Java
ReactJS