/ Java
Views 2357 | Jan. 29, 2019 | Java
Tìm hiểu về WebSocket tạo ứng dụng realtime

Views 499 | Sept. 13, 2018 | Java
Thread Programming đang được sử dụng rộng rãi do nhiều lợi ích của nó mang lại. Tuy nhiên một vấn đề lớn của Thread Programming đó là vấn đề đồng bộ hoá hay synchronization

Views 850 | Oct. 24, 2017 | Java
Đây là đây là bài viết thứ 3 trong series “SOLID cho thanh niên code cứng”. Ở bài viết này, mình sẽ nói về Liskov Substitution Principle – Nguyên lý Thay Thế Lít Kốp (LSP).

Views 495 | Oct. 24, 2017 | Java
Đây là đây là bài viết thứ tư trong series “SOLID cho thanh niên code cứng”. Ở bài viết này, mình sẽ nói về Interface Segregation Principle – Nguyên lý phân tách interface.

Views 884 | Oct. 24, 2017 | Java
Chào mừng các bạn đến với bài viết cuối cùng trong series SOLID. Ở bài viết này, mình sẽ nói về Dependency Inversion Principle – Nguyên lý Đảo Ngược Sự Phụ Thuộc.

Views 781 | Oct. 16, 2017 | Java
Series solid cho thanh niên code cứng

Views 723 | Oct. 16, 2017 | Java
Series Solid cho thanh niên code cứng

Views 2585 | Sept. 26, 2017 | Java
Solid là gì – Áp dụng các nguyên lý soild để trở thành lập “Coder – Cứng ”

Python
Django
Raspberry
ABAP Basic
Webdynpro ABAP
SAP
SmartForms
Adobe Forms
ABAP-TIPs
Node. JS
ReactJS
SAP Notes