/ Java
Views 68 | Ngày 13 tháng 9 năm 2018 | Java
Thread Programming đang được sử dụng rộng rãi do nhiều lợi ích của nó mang lại. Tuy nhiên một vấn đề lớn của Thread Programming đó là vấn đề đồng bộ hoá hay synchronization

Views 226 | Ngày 24 tháng 10 năm 2017 | Java
Đây là đây là bài viết thứ 3 trong series “SOLID cho thanh niên code cứng”. Ở bài viết này, mình sẽ nói về Liskov Substitution Principle – Nguyên lý Thay Thế Lít Kốp (LSP).

Views 157 | Ngày 24 tháng 10 năm 2017 | Java
Đây là đây là bài viết thứ tư trong series “SOLID cho thanh niên code cứng”. Ở bài viết này, mình sẽ nói về Interface Segregation Principle – Nguyên lý phân tách interface.

Views 148 | Ngày 24 tháng 10 năm 2017 | Java
Chào mừng các bạn đến với bài viết cuối cùng trong series SOLID. Ở bài viết này, mình sẽ nói về Dependency Inversion Principle – Nguyên lý Đảo Ngược Sự Phụ Thuộc.

Views 180 | Ngày 16 tháng 10 năm 2017 | Java
Series solid cho thanh niên code cứng

Views 230 | Ngày 16 tháng 10 năm 2017 | Java
Series Solid cho thanh niên code cứng

Views 781 | Ngày 26 tháng 9 năm 2017 | Java
Solid là gì – Áp dụng các nguyên lý soild để trở thành lập “Coder – Cứng ”

Python
Django
Raspberry
ABAP Basic
Webdynpro ABAP
SAP
SmartForms
Adobe Forms
ABAP-TIPs
Node. JS
ReactJS