/ Java
Views 42 | Jan. 29, 2019 | Java
Tìm hiểu về WebSocket tạo ứng dụng realtime

Views 121 | Sept. 13, 2018 | Java
Thread Programming đang được sử dụng rộng rãi do nhiều lợi ích của nó mang lại. Tuy nhiên một vấn đề lớn của Thread Programming đó là vấn đề đồng bộ hoá hay synchronization

Views 280 | Oct. 24, 2017 | Java
Đây là đây là bài viết thứ 3 trong series “SOLID cho thanh niên code cứng”. Ở bài viết này, mình sẽ nói về Liskov Substitution Principle – Nguyên lý Thay Thế Lít Kốp (LSP).

Views 205 | Oct. 24, 2017 | Java
Đây là đây là bài viết thứ tư trong series “SOLID cho thanh niên code cứng”. Ở bài viết này, mình sẽ nói về Interface Segregation Principle – Nguyên lý phân tách interface.

Views 229 | Oct. 24, 2017 | Java
Chào mừng các bạn đến với bài viết cuối cùng trong series SOLID. Ở bài viết này, mình sẽ nói về Dependency Inversion Principle – Nguyên lý Đảo Ngược Sự Phụ Thuộc.

Views 270 | Oct. 16, 2017 | Java
Series solid cho thanh niên code cứng

Views 294 | Oct. 16, 2017 | Java
Series Solid cho thanh niên code cứng

Views 1047 | Sept. 26, 2017 | Java
Solid là gì – Áp dụng các nguyên lý soild để trở thành lập “Coder – Cứng ”

Python
Django
Raspberry
ABAP Basic
Webdynpro ABAP
SAP
SmartForms
Adobe Forms
ABAP-TIPs
Node. JS
ReactJS