Tạo lại bảng trong Django

Ngày 04 tháng 1 năm 2018 | 241 views

Tạo lại bảng trong Django

Step 1:

Các bạn thực hiện xóa các file trong thư mục <app>/migrations/*.py trừ file __init__.py

Step 2:

Các bạn thực hiện xóa dữ liệu migrate trong bảng django_migration

delete from django_migrations where app = '<app_name>';
commit;

Step 3:

Thực hiện lại migration

python manage.py makemigrations app_name
python manage.py migrate

 

Cài đặt Centos 7&VMware làm VPS ảo

Ngày 18 tháng 11 năm 2017

18-11-2017
316
Tạo sitemap trong django framework

Ngày 02 tháng 11 năm 2017

02-11-2017
357
Giới thiệu Framework Django

Ngày 22 tháng 7 năm 2017

22-07-2017
474