/ Django
Views 618 | Jan. 4, 2018 | Django
Sau khi các migration table vào database, muốn tạo lại table

Views 1287 | Nov. 18, 2017 | Django
Hướng dẫn cài đặt OS Centos 7 trên máy ảo VMware 12, làm VPS ảo thực hành deployment sản phẩm code web app, oracle database ...

Views 4455 | Nov. 9, 2017 | Django
Tạo website với django framework, thần tốc với django

Views 871 | Nov. 2, 2017 | Django
Sitemap là file xml trong website, giúp cho các công cụ tìm kiếm như google search, bing, yahoo search…tìm hiểu về cấu trúc và lập chỉ mục tìm kiếm trong website của bạn. Khái niệm về sitemap thì các bạn có thể xem tại sitemaps.org

Views 1119 | July 22, 2017 | Django
Django là một web framework miễn phí mã nguồn mở được viết bằng Python. Django sử dụng mô hình Model-View-Control (MVC). Django được phát triển bởi Django Software Foundation(DSF) – một tổ chức phi lợi nhuận độc lập.

Python
Raspberry
ABAP Basic
Webdynpro ABAP
SAP
SmartForms
Adobe Forms
ABAP-TIPs
Node. JS
Java
ReactJS
SAP Notes