Sử dụng SHDB recording Tcode SU01

Aug. 25, 2017 | 852 views

Hướng dẫn sử dụng SHDB – SU01


Cách sử dụng Tcode SHDB recording các chức năng trong SAP GUI, ví dụ với chức năng tạo user Tcode SU01 trong SAP GUI.

 

Các bạn điền các thông tin của user vào các field cần recording.

 

Sau khi điền các thông tin xong, thì bấm save

Kết quả chúng ta ra được chi tiết các màn hình, field, điều khiển button trong chương trình của SAP GUI.

Ở đây có thể export record ra file text hoặc Import record đã ghi từ file text.

Muốn chạy một record đã ghi thì chúng ta chọn 1 record và bấm “Process”

Ngoài ra có thể tạo program/function module cho record