Sử dụng SHDB recording Tcode SU01

Ngày 25 tháng 8 năm 2017 | 270 views

Hướng dẫn sử dụng SHDB – SU01


Cách sử dụng Tcode SHDB recording các chức năng trong SAP GUI, ví dụ với chức năng tạo user Tcode SU01 trong SAP GUI.

 

Các bạn điền các thông tin của user vào các field cần recording.

 

Sau khi điền các thông tin xong, thì bấm save

Kết quả chúng ta ra được chi tiết các màn hình, field, điều khiển button trong chương trình của SAP GUI.

Ở đây có thể export record ra file text hoặc Import record đã ghi từ file text.

Muốn chạy một record đã ghi thì chúng ta chọn 1 record và bấm “Process”

Ngoài ra có thể tạo program/function module cho record

Select-Option From To

Ngày 07 tháng 11 năm 2018

07-11-2018
56
Search Help(F4 Help)

Ngày 02 tháng 10 năm 2017

02-10-2017
217
Create Database View in ABAP DDIC

Ngày 22 tháng 9 năm 2017

22-09-2017
235