Encode/Decode Bas64

Nov. 13, 2019 | 701 views

Encode/Decode Data sử dụng Base64

Một ngày đẹp trời nhận được yêu cầu phải mã hóa dữ liệu trong SAP, SAP có cung cấp khá nhiều hàm mã hóa như base64, MD5, SHA...AES.

Thử implement tạm cái mã hóa sử dụng base64, để rõ hơn về base64 các bạn có thểm xem trên wiki tại đây

Encode:

Sử dụng function module SCMS_STRING_TO_XSTRING để chuyển dữ liệu từ string sang xstring, sau đó dùng function SCMS_BASE64_ENCODE_STR để mã hóa dạng base64.

DATA: LV_XSTRING TYPE XSTRING.
*  Convert String To Xstring
  CALL FUNCTION 'SCMS_STRING_TO_XSTRING'
   EXPORTING
    TEXT  = I_INPUT
   IMPORTING
    BUFFER = LV_XSTRING
   EXCEPTIONS
    FAILED = 1
    OTHERS = 2.
*  Convert Xstring To Base64 String
  CALL FUNCTION 'SCMS_BASE64_ENCODE_STR'
   EXPORTING
    INPUT = LV_XSTRING
   IMPORTING
    OUTPUT = R_OUTPUT.

 

Decode:

Để chuyển dữ liệu từ base64 sang dạng string ban đầu. Thì trước tiên sử dụng SCMS_BASE64_DECODE_STR  để chuyển dữ liệu từ base64 sang dạng xstring,

từ xstring sang binary rồi sang string

  " Decode
  CALL FUNCTION 'SCMS_BASE64_DECODE_STR'
   EXPORTING
    INPUT = I_INPUT
   IMPORTING
    OUTPUT = LV_XSTRING
   EXCEPTIONS
    FAILED = 1
    OTHERS = 2.
  " Convert Xstring to binary data
  CALL FUNCTION 'SCMS_XSTRING_TO_BINARY'
   EXPORTING
    BUFFER    = LV_XSTRING
   IMPORTING
    OUTPUT_LENGTH = LV_LEN
   TABLES
    BINARY_TAB  = LT_CONTENT[].
  " Convert Binary data to String
  CALL FUNCTION 'SCMS_BINARY_TO_STRING'
   EXPORTING
    INPUT_LENGTH = LV_LEN
   IMPORTING
    TEXT_BUFFER = R_OUTPUT
   TABLES
    BINARY_TAB  = LT_CONTENT[]
   EXCEPTIONS
    FAILED    = 1
    OTHERS    = 2.

Link source code