Tạo file .bat login SAP tự động

July 27, 2019 | 692 views

Tạo file .bat login SAP tự động

Phải làm việc trên nhiều hệ thống, việc logon hệ thống SAP phải điền user/password chở nên mất tay. Để việc logon các hệ thống thuận tiện chúng ta có thể tạo file .bat để logon.

Cú pháp như sau:

start sapshcut -sysname=<connection_name> -client=<client> -user=<username> -pw=<password>

Trong đó <connection_name> là tên hệ thống được đặt trong SAP logon

Khi logon hệ thống chỉ cần click vào file .bat là Done.