Select-Option From To

Ngày 07 tháng 11 năm 2018 | 163 views

Làm abap lâu lâu, giờ mới để ý việc tạo tham số select-option dạng "From-To" trong abap report, thời trẻ trâu mới làm toàn define hai paramter =)).

DATA: GW_DATE TYPE SY-DATUM.

SELECT-OPTIONS:
S_DATE FOR GW_DATE NO-EXTENSION OBLIGATORY DEFAULT '20150831' TO SY-DATUM.

Note lại để nhớ cho lâu vậy.

Kết quả:

select-option From To
Select-Option From To

 

Search Help(F4 Help)

Ngày 02 tháng 10 năm 2017

02-10-2017
275
Create Database View in ABAP DDIC

Ngày 22 tháng 9 năm 2017

22-09-2017
276
Enhancement Function module

Ngày 18 tháng 9 năm 2017

18-09-2017
314