Select-Option From To

Nov. 7, 2018 | 662 views

Làm abap lâu lâu, giờ mới để ý việc tạo tham số select-option dạng "From-To" trong abap report, thời trẻ trâu mới làm toàn define hai paramter =)).

DATA: GW_DATE TYPE SY-DATUM.

SELECT-OPTIONS:
S_DATE FOR GW_DATE NO-EXTENSION OBLIGATORY DEFAULT '20150831' TO SY-DATUM.

Note lại để nhớ cho lâu vậy.

Kết quả:

select-option From To
Select-Option From To