Enhancement Function module

Ngày 18 tháng 9 năm 2017 | 339 views

Enhancement Hàm chuẩn SAP ABAP

Trong khi chúng ta làm SAP đôi khi phải chỉnh sửa lại một hàm chuẩn nào đó của sap, SAP cho phép chúng ta sửa hàm chuẩn qua phần enhancement.

Bài này mình hướng dẫn cách thực hiện enhancement một function chuẩn của SAP ví dụ “FKK_DB_CORR_GET_HISTORY”

SE37 hiên thị function chuẩn cần enhancement

Chọn trên thanh menu : Function module > Enhance hoặc chọn phím tắt Shift + F4 hoạc chọn nút Enhance trên thanh công cụ

Sau đó chúng ta phải chọn hiển thị các phần trong function module mà SAP cho phép enhance

Click chuột phải vào code editor > Enhancement Operations > Show Implicit Ehancement Options

Tại ví trí có các dấu comment “”””””””””””””””””””””””””” thì chúng ta được enhancement tại đó

Sau đó chúng ta tạo code tại các dòng được cho enhance

Select-Option From To

Ngày 07 tháng 11 năm 2018

07-11-2018
190
Create Database View in ABAP DDIC

Ngày 22 tháng 9 năm 2017

22-09-2017
301
Search Help(F4 Help)

Ngày 02 tháng 10 năm 2017

02-10-2017
309