Enhancement Function module

Sept. 18, 2017 | 823 views

Enhancement Hàm chuẩn SAP ABAP

Trong khi chúng ta làm SAP đôi khi phải chỉnh sửa lại một hàm chuẩn nào đó của sap, SAP cho phép chúng ta sửa hàm chuẩn qua phần enhancement.

Bài này mình hướng dẫn cách thực hiện enhancement một function chuẩn của SAP ví dụ “FKK_DB_CORR_GET_HISTORY”

SE37 hiên thị function chuẩn cần enhancement

Chọn trên thanh menu : Function module > Enhance hoặc chọn phím tắt Shift + F4 hoạc chọn nút Enhance trên thanh công cụ

Sau đó chúng ta phải chọn hiển thị các phần trong function module mà SAP cho phép enhance

Click chuột phải vào code editor > Enhancement Operations > Show Implicit Ehancement Options

Tại ví trí có các dấu comment “”””””””””””””””””””””””””” thì chúng ta được enhancement tại đó

Sau đó chúng ta tạo code tại các dòng được cho enhance