SAP ABAP: Call Perform đệ quy trong Chương trình

Sept. 13, 2017 | 1102 views

Call Perform đệ quy trong ABAP program.

Giải sử chúng ta có một yêu cầu lấy ra danh sách 6 or n kỳ trước từ kỳ hiện tại bảng TFKPERIOD trong SAP S/r3 và hiển thị trên màn hình.

Thông tin bảng TFKPERIOD:

 • TFKPERIOD-PERSL: Mã kỳ
 • TFKPERIOD- ABRZU: Ngày bắt đầu kỳ
 • TFKPERIOD- ABRZO: Ngày kết thúc của kỳ
 • TFKPERIOD- PREDC: Mã kỳ trước

Ở ví dụ này chúng ta viết một ABAP Report đơn giản để thực hiện:

 • Tham số đầu vào: Số kỳ cần lấy ra “”; Kỳ bắt đầu: Có thể kỳ tháng, quý năm…vv
 • Hiển thị danh sách kỳ ra màn hình output
 • Sử dụng hai event: Start-of-selection: lấy dữ liệu; End-of-selection: write dữ liệu ra màn hình

Khai báo chương trình

REPORT ZPG_0001_03.

Định nghĩa data để lưu trữ dữ liệu

DATA:
 GT_PERIOD TYPE TABLE OF TFKPERIOD,
 GS_PERIOD TYPE TFKPERIOD,
 GW_COUNT TYPE INT1.

Định nghĩa tham số của màn hình selection:

PARAMETERS:
 P_INT  TYPE INT1,
 P_PERST TYPE TFKPERIOD-PERSL.

Trong đó : P_INT: số lần đệ quy để lấy kỳ trước ví dụ P_int = 2 thì ta lấy được danh sách 2 kỳ từ kỳ bắt đầu P_PERST.

Event: Start-of-selection

START-OF-SELECTION.
 GW_COUNT = 1.
 " Get Period recursive
 PERFORM GET_PERIOD
  USING P_PERST
  CHANGING GW_COUNT.

Biến gw_count: để dùng kiểm tra nếu gw_count > p_int thì sẽ dừng đệ quy

Perform get_period: gồm 2 tham số: kỳ bắt đầu và lần đệ quy hiện tại: gw_count, ở đây ta sử dụng changing để thay lưu giá trị của gw_count sau mỗi lần gọi perform get_period

Chi tiết perform get_period:

FORM GET_PERIOD
 USING LPW_PERIOD TYPE PERSL_KK
 CHANGING LPW_INT TYPE INT1.
 DATA:
    LS_PERIOD TYPE TFKPERIOD.

 " Get Period
 SELECT SINGLE * FROM TFKPERIOD
  INTO LS_PERIOD
  WHERE PERSL = LPW_PERIOD.

 IF SY-SUBRC IS NOT INITIAL.
  RETURN.
 ELSE.
  APPEND LS_PERIOD TO GT_PERIOD.
  LPW_INT = LPW_INT + 1.
 ENDIF.

 " Get Preview Period
 IF LPW_INT > P_INT AND P_INT IS NOT INITIAL.
  RETURN.
 ENDIF.

 "Call Perform recursive: get period previous
 PERFORM GET_PERIOD
  USING LS_PERIOD-PREDC
  CHANGING LPW_INT.

ENDFORM.          " GET_PERIOD

 

Sau khi thực hiện đệ quy để lấy ra danh sách kỳ xong ta hiển thị dữ liệu ra màn hình:

 

END-OF-SELECTION.
 WRITE: /(10) 'Period',
      (10) 'Date From',
      (20) 'Date To',
      (20) 'Period Previous'.
 LOOP AT GT_PERIOD INTO GS_PERIOD.
  WRITE: /(10) GS_PERIOD-PERSL,
      (10) GS_PERIOD-ABRZU,
      (20) GS_PERIOD-ABRZO,
      (20) GS_PERIOD-PREDC.
  NEW-LINE.
 ENDLOOP.

 

Kết quả thực hiện: