Tạo/Sử dụng Lock Object cho table

Aug. 28, 2017 | 1024 views

Tạo/Sử dụng Lock Object cho table

 

Khi thao tác với bảng để đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu của bảng trên nhiều giao dịch khác nhau, SAP R/3 cung cấp các Lock Object, để lock một hoặc nhiều bản ghi của bảng.

Sử dụng Tcode SE11 để tạo lock object:

Chọn bảng cần lock và sử dụng lock mode là “Write lock”

Chọn parameter lock cho bảng, parameter phải là key của bảng

Khi lock object được active thì hệ thống sự sinh ra hai funtion module cho lock và unlock:

goto ->Lock modules

 

Sử dụng function lock

 CALL FUNCTION 'ENQUEUE_EZLO_00501_011'
  EXPORTING
*   MODE_ZTB_00501_011    = 'E'
*   MANDT     = SY-MANDT
   OPBEL     = GS_DATA_LINE-OPBEL
  EXCEPTIONS
   FOREIGN_LOCK  = 1
   SYSTEM_FAILURE = 2
   OTHERS     = 3.
 IF SY-SUBRC <> 0.
* Implement suitable error handling here
 ENDIF.

Sử dụng function unlock

 CALL FUNCTION 'DEQUEUE_EZLO_00501_011'
* EXPORTING
*  MODE_ZTB_00501_011    = 'E'
*  MANDT          = SY-MANDT
*  OPBEL          =
*  X_OPBEL         = ' '
*  _SCOPE          = '3'
*  _SYNCHRON        = ' '
*  _COLLECT         = ' '
  .