BTEs – Business Transaction Events

Dec. 26, 2018 | 274 views

BTEs – Business Transaction Events

Trong module FI cho chúng ta có thể check dữ liệu, chỉnh sửa dữ liệu trước khi hạch toán document bằng cách thêm các function module vào các events mà ko cần phải enhancements thông qua Business Transaction Events. Để sử dụng BTEs chúng ta cần sử dụng 2 Tcode của SAP cung cấp BERE, FIBF

Tcode BERE xem hiện tại SAP cung cấp các events nào, hiện tại SAP cung cấp nhiều events cho các module khác nhau như FI-GL, FI-AP, FI-AR.

Để tạo các function module cho các events chúng ta copy từ các sample document chuẩn 

 

Tcode FIBF để cấu hình cho chương trình call đến các function module, các function module thêm vào sẽ được gọi qua các function module chuẩn OPEN_FI_PERFORM_<event>_E ví dụ OPEN_FI_PERFORM_00001030_E

Trong FIBF sẽ có 2 phần

  • Publish & Subscribe interfaces: Thì các function module này không thể cập nhật dữ liệu của document, có thể  implementations cho nhiều product
  • Process interfaces: Thì các function module này có thể cập nhật dữ liệu, nhưng không thể implementations cho nhiều product

Ví dụ 1 số events hay sử dụng: 

00001025    POST DOCUMENT:       Final checks completed
00001030    POST DOCUMENT:       Posting of standard data
00001110    CHANGE DOCUMENT:     Save the standard data

00002213    DOCUMENT PARKING:    Check for release
00002218    DOCUMENT PARKING: Save for Document