/ ABAP Basic
Views 320 | Ngày 18 tháng 9 năm 2018 | ABAP Basic
Class-Method Import Excel To Internal Table

Views 1039 | Ngày 10 tháng 9 năm 2017 | ABAP Basic
Chương trình report là chương trình để rút trích các dữ liệu mong muốn từ CSDL và hiển thị dữ liệu theo định dạng cần thiết.

Views 951 | Ngày 18 tháng 8 năm 2017 | ABAP Basic
Data Dictionary (DDIC): Là các kiểu dữ liệu được định nghĩa và lưu trữ trong hệ thống SAP R/3. Bao gồm các đối tượng: Data Domainx, Data Elements, Tables, Structures, Views. Được định nghĩa trong Tcode SE11.

Views 4190 | Ngày 25 tháng 7 năm 2017 | ABAP Basic
ABAP (Advance Business Application Program) là ngôn ngữ lập trình để phát triển ứng dụng trên hệ thống SAP R/3

Python
Django
Raspberry
Webdynpro ABAP
SAP
SmartForms
Adobe Forms
ABAP-TIPs
Node. JS
Java
ReactJS